Algemene Voorwaarden

Zenith Management, gevestigd te Waalre
 1. Zenith Management is een eenmanszaak (KvK 74192303).
 2. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door Zenith Management. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van opdrachten, zijn daarmee tevens bedoeld eventueel verstrekte lasten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de opdrachtgever, is daarmee tevens bedoeld een eventuele lastgever.
 4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag wat Zenith Management heeft gedeclareerd voor de betreffende opdracht in de laatste drie maanden.
  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Zenith Management aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag wat Zenith Management heeft gedeclareerd voor de betreffende opdracht in de laatste drie maanden. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 5. Zenith Management is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door Zenith Management in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Iedere eigen aansprakelijkheid van Zenith Management voor tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 6. De onder 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 7. Verstrekte opdrachten worden door Zenith Management uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 8. Op de rechtsverhouding tussen Zenith Management en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Zenith Management en een cliënt kennis te nemen, een en ander laat de mogelijkheid voor cliënt onverlet zich te beroepen op het tuchtrecht c.q. zich te wenden tot tuchtrechtelijke instanties. Indien Zenith Management als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het vorengaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
 9. Niet alleen Zenith Management, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Zenith Management tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 11. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 12. Zenith Management is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven, de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten en haar algemene voorwaarden (periodiek) te wijzigen.
 13. De door Zenith Management te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Zenith Management haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Zenith Management is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
 14. Zenith Management kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.